Tractores Mitsubishi

Mitsubishi GAK50

Mitsubishi GAK50

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT1801

Mitsubishi MT1801

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT408

Mitsubishi MT408

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT2801

Mitsubishi MT2801

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT368

Mitsubishi MT368

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GX5000

Mitsubishi GX5000

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT205

Número de cilindros:
Potencia máxima: 20 hp 14.9 kW
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GM550

Mitsubishi GM550

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT372

Mitsubishi MT372

Número de cilindros:
Potencia máxima: 12.2 hp 9.1 kW
Serie:
Marca: Mitsubishi