Tractores Mitsubishi

Mitsubishi GAK360

Mitsubishi GAK360

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GA28

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi R1500

Mitsubishi R1500

Número de cilindros:
Potencia máxima: 15 hp 11.2 kW
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GAK450

Mitsubishi GAK450

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi D3250

Mitsubishi D3250

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GS180

Mitsubishi GS180

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GF130

Mitsubishi GF130

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi GCR55

Número de cilindros:
Potencia máxima:
Serie:
Marca: Mitsubishi

Mitsubishi MT4501

Mitsubishi MT4501

Número de cilindros:
Potencia máxima: 37.3 hp 27.8 kW
Serie:
Marca: Mitsubishi